Planlegging, dokumentasjon og vurdering

All planlegging bygger på virksomhetens plandokumenter (strategiplan, årsplan, månedsplan)​

Tema, prosjekter og dokumentasjon bygger på barnas innspill og medvirkning​

Foresatte deltar i planlegging og vurdering gjennom ulike møtepunkt og utvalg. ​

Vi vurderer arbeidet jevnlig for å sikre at barn får et barnehagetilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barns trivsel, medvirkning og allsidig utvikling er i fokus i vurderingsarbeidet. ​

Barnehagenes pedagogiske arbeid og aktiviteter dokumenteres og vurderes gjennom skriftlig, muntlig og billedlig dokumentasjon. Alle TA-barnehagene benytter MyKid som kommunikasjonskanal ut til foreldre.​

Dokumentasjonen synliggjør hvordan barnehagene arbeider for å nå kravene i rammeplanen og barnehageloven, til både ansatte, foreldre og barnehagemyndighet. ​

Dokumentasjon brukes som utgangspunkt i arbeid med refleksjon. ​

Refleksjon over egen praksis med andre er grunnlag for læring og utvikling. ​

I slutten av hvert kalenderår utarbeider alle TA barnehagene en årsmelding til styret. Denne inneholder både bilder og tekst om året som gikk og dokumenterer hvordan vi gjennomførte årsplanen for året som har gått. ​

Observasjoner og ulike kartleggingsverktøy brukes for å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for at alle barn skal trives og utvikle seg. Dette skjer i samarbeid med foreldre.​

Alle TA-barnehagene har i en periode deltatt i REKOM, regional kompetanseutvikling i samarbeid med FEI, DMMH, som gir samskapt læring og utvikling av pedagogisk praksis i tråd med rammeplanens krav.​