Pedagogisk arbeid

Barns medvirkning

Vi legger til rette for at barn har mulighet til å påvirke valgene som gjøres igjennom dagen, og i planleggingsarbeidet med tema og innhold gjennom årstidene. Gjennom medvirkning får barna erfaringer med å delta i demokratiske prosesser, noe som innebærer å være en del av et fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og å delta. At barn får oppleve å medvirke i sin egen hverdag og i et fellesskap er et godt utgangspunkt for trivsel, utvikling og lek. Barns initiativ og interesser tar vi på alvor og gjennom observasjon, samtaler med barn og deltagelse i lek får vi et godt utgangspunkt for å legge til rette for meningsfylte hverdager for barna.

Bak oss har vi erfaring med å delta i en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOM) hvor vi jobbet med pedagogisk dokumentasjon og vurdering som arbeidsmetode. Igjennom denne treårsperioden utviklet vi gode strukturer for refleksjon over vår egen praksis, noe som vi fortsetter med og videreutvikler også i tiden som kommer.

Mat og matglede + grønt flagg = sant

En satsning som går hånd i hånd i flere år fremover, og som vi vil prioritere i perioden frem til 2027 når vi deltar i forskningsprosjektet FOOD4kids.

Vi ønsker igjennom arbeid med mat og måltidet å være en arena med fokus på flere områder. Språklig utvikling, opplevelse av mestring gjennom selvstendighet, være en del av et fellesskap, kunnskap om mat gjennom å delta i matlaging, dyrking og høsting samt å høre om hvordan vi kan være bærekraftig ved å ikke kaste for mye mat, er noe av det vi prioriterer for at barn skal få et positivt forhold til og kunnskap om mat og matvarer.

Trondhjems Asylselskap sine barnehager er med i forskningsprosjektet FOOD4kids. FOOD4kids er et samarbeid mellom DMMH, NTNU, Universitetet i Dalarna (Sverige), Universitetet i Bari (Italia) og Credo Matkultursenter. Målet med forskningen er å øke barnehagens kunnskap om mat og hvordan den påvirker både helsen vår og naturen. Prosjektet skal vare i 3 og et halvt år og er finansiert av Norges forskningsråd. I tillegg til forskningsprosjektets mål ønsker vi aktive barn i forbindelse med både planlegging og forberedelse av mat og måltider, samt å lage i større grad mat fra bunnen av (varmmat og pålegg).

Barnehagene våre er Grønt flagg barnehager, og dette innebærer en årlig rapportering om arbeidet vårt innen temaet, og en beskrivelse av planlagt arbeid for kommende år for å kunne bli re sertifisert. I tillegg til å videreføre mål om dyrking og å nyttiggjøre oss av ressursene vi har i nærområdet, har vi et nytt mål og tema for året som kommer. Nytt tema er kompostering. Vi ønsker å kompostere matrestene våre slik at vi får næringsrik jord som vi kan bruke i kjøkkenhagen. Barna får på denne måten erfare sammenhenger og blir et praktisk eksempel på hva å tenke bærekraftig kan være.

Hverdagsaktiviteter

Hver dag igjennom uken har vi det vi velger å beskrive som hverdagsaktiviteter. Hverdagsaktivitetene er, som med andre pedagogiske aktiviteter, en arena for læring og danning. Her får barna erfaring i å delta, handle og mestre utfordringer. Vi har valgt ut elleve slike aktiviteter og utarbeidet felles mål og innhold for aktivitetene i didaktiske planer. Aktivitetene vurderes jevnlig igjennom et barnehageår ut ifra et års – hjul for vurdering av praksis. I tillegg til mål, delmål, innhold og vurdering har vi i de forskjellige didaktiske planene tatt inn relevante områder for barns progresjon igjennom tiden de går i barnehagen. I Trondhjems Asylselskaps felles årsplan har vi progresjonsplaner for de sju fagområdene, omsorg, danning, lek og læring.

Progresjon – Årsplan (xn--ta-rsplan-72a.no

Eksempler på hverdagsaktiviteter hos oss er lek inne og ute, påkledning, samlingsstund, måltider, hvilestund og tur. Hovedmålet med jevnlige vurderinger på hverdagsaktiviteter er å synliggjøre hvorfor vi gjør det vi gjør, og å justere og / eller endre på praksisen vår til det bedre.

Nærområde

Vi tar for oss Rammeplanens fagområde nærmiljø og samfunn med mål om å jobbe for at barna, ut ifra TAs progresjonsplan, skal mestre å orientere seg og å bli kjent med nærområdet.

Språklig utvikling gjennom musikk

Vi blir bedre kjent med hvordan vi sammen med barna kan produsere lyd, rytme og melodi både inne på barnehagen og på uteområdet.