Om årsplanen

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner,  jfr. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Årsplanen skal: 

 • sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehagen 
 • være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning 
 • være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 
 • være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen 
 • gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere 

Årsplan med progresjonsplan utarbeides på grunnlag av barnehagelov, styringsdokumenter for TA (strategiplan og vedtekter), brukerundersøkelser og evaluering av forrige årsplan.  

I Trondhjems Asylselskap består årsplanen av to deler: 

En generell del som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene for en fireårig strategiperiode. Innhold og prioriteringer drøftes i TAs styre og ulike faglige fora før den legges frem til godkjenning i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg. 

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold og konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnehageår. Innholdet er tema i foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og samarbeidsutvalg. Planen utarbeides av daglig leder i samarbeid med pedagogisk personale og godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 • Årsplanen ble sist godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg (SU):
  • Berg barnehage – 24.05.2023
  • Lademoen barnehage – 09.06.2022 (toårig plan)
  • Bakklandet barnehage – 23.05.2023 (toårig plan)
  • Byåsen kirkes barnehage – 01.02.2024
  • Domkirken og Barnas hus barnehage – 08.06.2022 (toårig plan)
  • Dronning Mauds Minne barnehage – 15.08.2023
  • Midtbyen og Løkkan barnehage – 06.07.2023