Satsingsområder og kvalitetsarbeid

Barns medvirkning, pedagogisk dokumentasjon og vurdering  

Mål: Barnehagen er en lærende organisasjon. Barna skal møtes med anerkjennelse og oppleve gode relasjoner. De skal medvirke og erfare at de har mulighet til å påvirke de valg som tas i deres hverdag.  Barna skal få erfaring fra demokratiske prosesser, mangfold og gjensidig respekt. 

Personalet skal observere og dokumentere det barna er opptatt av og interessert i. Barna skal inviteres til å reflektere over sin hverdag sammen med personalet, og delta i valg for lek, aktivitet og hverdagsliv.  

Barns medvirkning og barns beste 

Vi skal gi barna muligheter til å medvirke og delta i fellesskapet, vi skal lytte til barna og oppfordre dem til å uttrykke egne ønsker, ideer og følelser.  

For å få de gode samtalene må vi skape gode relasjoner mellom barn og voksne i trygge omgivelser.  For å få til dette trenger personalet kunnskap om barns medvirkning, de må se, lytte og involvere. Legge til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas interesser, undringer og opplevelser. Observere hva gruppen er opptatt av og hva de uttrykker.  Reell medvirkning og gode relasjoner gir barn erfaring og kompetanse på samarbeid, demokrati og å ivareta egne ønsker og behov. Livet og dagene i barnehagen skal også preges av glede og humor. I hverdagen bearbeides opplevelser og barn og voksne erfarer og lærer. 

Vi skal i alle situasjoner tenke og velge barns beste.  

Barna skal kjenne at barnehagen er til for dem. De skal erfare at de får delta i barnehagens indre liv og kan påvirke de valg som tas i deres hverdag.  Ved å gi rom for at barna kan påvirke styrker vi barns selvbilde og deres mulighet for selvstendighetstrening. Prosesser som gir forståelse for hva som skjer og hvorfor er viktig erfaring. Vi anerkjenner barns synspunkter og lar barn bli meningsskapende aktører, som kan, vet og vil.  

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er lo-kost.jpg

Pedagogisk dokumentasjon og vurdering.  

Dokumentasjonen blir pedagogisk i det øyeblikket den blir retrospektiv, når voksne og barn ser tilbake på det som har skjedd og kan ta del i og drøfte praksis i etterkant. Pedagogisk dokumentasjon er å: – synliggjøre egen praksis, – kritisk granske egen praksis, – reflektere over mulige endringer og forbedringer av praksis. 

Begrunnelsen for pedagogisk dokumentasjon er altså å utvikle den pedagogiske praksisen framover i tid. Hensikten er å reflektere og lære for å legge bedre til rette for lek, læring, omsorg og danning for enkeltbarnet og barnegruppen. Derfor må vi alltid etterspørre og være bevisst på barneperspektivet i den pedagogiske dokumentasjonen. Pedagogisk dokumentasjon er derfor både en måte å forholde seg til barn på, og en måte å synliggjøre og kritisk granske sin egen praksis.  

Pedagogisk dokumentasjon (Taguchi 2015) en altså en arbeidsmåte for: – å synliggjøre barns forutsetninger og muligheter for lek, – utvikling og læring, – å fremme barns utforskende og eksperimentelle læring, – å støtte voksne i å evaluere og utvikle sin pedagogiske praksis, – å synliggjøre voksnes læring. (S. Aukland. Barnehageforum) 

Personalet skal observere og dokumentere barns lek, relasjoner, psykososiale miljø, interesser og hverdagsliv. Dokumentasjon på hvordan uterom, innerom og materialer, rutiner, relasjoner og kommunikasjon fungerer for den barnegruppen vi til enhver tid har.  

For å imøtekomme kravet i rammeplan og for å jobbe godt med denne arbeidsmetoden kreves det at en også prioriterer forberedelse og møteplasser i personalgruppen. Tid til refleksjon, felles forståelse, delte erfaringer og nødvendige valg for å skape de prosesser vi ønsker i hverdagen sammen med barna.   

Vi ønsker å velge en pedagogisk dokumentasjonsform som lett kan hentes frem og brukes i barnegruppen og i personalgruppen.  Vi bruker Mykid aktivt med bilder og tekst i “dagen i dag” som dokumentasjon. Didaktiske planer utarbeides som støtte i lekegrupper el. i avdeling.  

Hva er pedagogisk dokumentasjon? (udir.no)  

Et inkluderende barnehage miljø.

Vi skal skape en inkluderende hverdags praksis som ivaretar alle barn ut fra deres forutsetninger. Våre rutiner, dagsplaner og aktiviteter skal planlegges slik at de inkluderer alle. Dette må justeres etter hvilke barn vi har i gruppen til en hver tid. Vi skal tilrettelegge for og skape felles møteplasser, arena, aktiviteter og opplevelser inne og ute for alle barn i barnehagen. Dette vil gi barna som deltar en felles opplevelse, felles erfaring og felles referanse. Gjennom felles møteplasser / aktiviteter ønsker vi at barna erfarer fellesskapsfølelse og inkludering.

For å styrke og støtte i samhandling, kommunikasjon, språk og begrepsforståelse vil vi bruke bilde støtte materialet «ASK».

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen. De yngste barna har med seg foreldrene sine i fem dager ved oppstart i barnehagen. Vi følger prinsippene i foreldreaktiv tilvenning. https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/a-begynne-i-barnehagen—foreldreaktiv-tilvenning/for-foreldre/

Vårt motto: Hverdagsmagi 

Vi vil legge til rette for opplevelser sammen med barna og dele magiske øyeblikk, der det oppstår spenning og glede over oppdagelse og ny forståelse.    

Våre kvaliteter  

Tradisjon og nyskaping er vårt utgangspunkt og vi ønsker å være gode kulturbærere og trekke inn ulike tradisjoner, historikk, kristen kulturarv, kulturprosjekter, sang, musikk, drama og nærmiljø i dette arbeidet. Vi ønsker å bruke nærheten til byens muligheter og tilbyr barna ulike kulturelle opplevelser i og utenfor barnehagen.  Midtbyen barnehage jobber mot en profil som «Kulturbarnehage». Vi formidler kultur i forhold til fortid – nåtid – framtid i ulike uttrykk og sjangre. 

Barnehagens lekegrupper er satt sammen etter alder og modning, noe som gir oss muligheten til å tilrettelegge for et godt tilpasset pedagogisk tilbud. Vi har lekegrupper daglig og her vektlegges lek og læring. I lekegruppene jobbes det med barnas prosjekter inne eller ute (samlingsstund, aktiviteter og utflukter). Alt med utgangspunkt i barns medvirkning, våre observasjoner, pedagogisk dokumentasjon, refleksjon og vurdering. Arbeidet knyttes opp mot årsplan og rammeplan. Vi ønsker å styrke læringsmiljøet ved å ta utgangspunkt i årstider og tradisjoner gjennom året. Dette blir tilpasset barnas alder i lekegruppene. Prosjektene blir utviklet i samarbeid med barna og bidrar til inkludering, nye erfaringer, undring, opplevelser og kunnskap. Barns medvirkning påvirker de fagområder som vektlegges gjennom året. Vi knytter flest mulig fagområder inn i våre prosesser. Fagområdene gir bredde og alternativ slik at vi treffer de fleste barns interesser. Vi vil utfordre og introdusere nye vinklinger på kjente områder. Dette skal bidra til progresjon og skape interesse og nysgjerrighet. 

I gruppen med 5 åringer «Gullklubben», vektlegger vi skoleforberedende tema innenfor sosiale og faglige områder, og vi gjennomfører «Skrivedans» i gruppen. Vi jobber med å skape et godt psykososialt inkluderende miljø, relasjonsbygging, sosiale ferdigheter og selvstendighetstrening. Førskolebarna fra begge hus samles i løpet av året til felles aktiviteter og vennskapsbygging. Vi følger Trondheim kommunes plan for overgang barnehage – skole. 

Vi har et samarbeid med Trondhjems Svømme- og livredningsklubb, med vanntilvenning for 4-5 åringene.  

Vi tilrettelegger for omsorg, lek og læring innenfor rammeplanens fagområder og barnehagens årsplan. Tradisjoner, årstiden og høytider, inngår som en naturlig del av de aktiviteter vi vektlegger på alle avdelinger. Vi samarbeider tett mellom husene og vektlegger å få til noen felles turer, fester, besøk og felles samling med sang.  

En dag i uken har vi «utedag». Vi ønsker at barna skal få positive opplevelser i utetiden der aktiviteter og utetid tilpasses barnegruppen og været. På utedagen tilrettelegger vi for veksling mellom lek, aktiviteter og hvile, på tur eller ute i barnehagen.  Utedag betyr ikke alltid tur, noen ganger er det best for gruppen å være i barnehagen og leke. Vi gjør fortløpende sikkerhetsvurderinger i forhold til trygghet i barnegruppen ved valg av turmål. Alle avdelinger har en fast matpakke dag, det gjør det enklere å kunne være lenger ute, eller å dra på en utflukter.  

Sangglede, musikk, rytme, kulturformidling og fellesskap har en lang tradisjon i barnehagen, vi har derfor sangstund annenhver fredag på alle avdelinger. Den siste fredagen i måneden ønsker vi å samle alle barna fra begge hus til felles samling, sangstund/kor.  Valg av sanger knyttes til årstid, tradisjon, prosjekter og barnas interesser.  

«Undringens time» er tema annenhver fredag. Der er det rom for samtale, refleksjon, filosofiske, etiske og sosiale tema som f.eks. fellesskap, inkludering, vennskap, utestenging, mobbing, empati, kjærlighet, naturens under osv. Dette knyttes opp mot fagområdene og kan ta utgangspunkt ulike uttrykk. Slik vil vi også presentere den kristne kulturtradisjonen og høytider i løpet av året. Tema, innhold og uttrykksform tilpasses barnas interesser og alder.   

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er fisk.jpeg

Grønt flagg videreføres med tema “Kosthold og matglede, kropp og helse.” Vi jobber for et godt kosthold i barnehagen innenfor våre rammer.  Barna og voksne skal lage mat sammen, der vi vektlegger matglede, variert kost med frukt og grønt, gode kostholdsvaner. Vi vil skape er inkluderende fellesskap gjennom felles matlaging og fysisk aktivitet og kroppsbeherskelse. Vi vil også snakke om matsvinn, mat og bærekraft i barnehagen. Her vil vi få inspirasjon gjennom prosjektet «Food4kids» som vi deltar i via DMMH.

Vi viderefører «Livsglede for eldre» med besøk på Trondhjems Hospital og “ Fra frø til…” der vi sår og planter ulike vekster.  Mer info om grønt flagg på http://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby.  

Måltidet har stor betydning i barnehagehverdagen. Det serveres lunsj i barnehagen fire dager i uken. Vi ønsker å tilrettelegge for matglede, ro, kos, hyggelig atmosfære og et hyggelig innbydende bord. Vår varm lunsj leveres av PRIMA ved Trondhjems Hospital. Barna får også et enklere måltid på ettermiddagen. Frokost tar barna med til barnehagen selv.  

Foreldresamarbeidet ønsker vi skal være godt og regelmessig. Vi ønsker tett dialog, trygghet og gjensidig informasjon om trivsel, utvikling og om barnehagens pedagogiske virksomhet. Vi ønsker å gi god, og nok, informasjon om enkeltbarnet i hente/bringesituasjonen. Vi tilbyr samtaler to ganger i året og ved behov. Foreldreveiledningsprogrammet ICDP tilbys via Trondheim kommune.   

Som støtte i det daglige foreldresamarbeidet bruker vi MyKid nettbasert kommunikasjon. https://mykid.no/  Her kan foresatte lese planer, se kalender, bilder og holde seg orientert om det som skjer i barnehagen. På Mykid er det ulike skjema og godkjenninger som foreldrene må fylle ut. 

Barnehagens årsplan kan leses på hjemmesiden. Mer detaljerte planer for avdelingene legges inn i månedskalenderen på MyKid. Vi inviterer barna til å aktivt medvirke i hverdagsaktiviteter, samtale, refleksjon og pedagogisk dokumentasjon.