Godt og trygt barnehagemiljø

Alle TA- barnehagene har utarbeidet rutiner for opplæring av ansatte. Vi jobber forebyggende for et godt psykososialt barnehagemiljø, og har systemer for å kunne jobbe systematisk for å avdekke og sette inn tiltak dersom det foregår krenkelser. Disse rutinene er skriftlige og tilgjengelige for alle ansatte i barnehagens HMS- system, EIK. Det er de ansattes ansvar å bygge gode relasjoner til alle barn på avdelingen.  Gjennom systematisk og pedagogisk arbeid jobbes det for at ingen barn faller utenfor.

 ​

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  ​

Alle som arbeider i barnehagen griper inn når et barn i barnehagen utsettes for krenkelser,​ved å: ​

  1. Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.  ​
  2. Si ifra til styrer i barnehagen. ​
  3. Undersøke hva som har skjedd.  ​
  4. Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø ​​
  5. Barnehagen arbeider kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring. ​