Satsningsområder

Rammeplanen regulerer barnehagens drift og hvordan man skal arbeide pedagogisk i barnehagen. Våre satsningsområder og planer har sin begrunnelse i Rammeplan for barnehager. Vi har valgt å arbeide med de samme satsningsområdene over år, for å sikre at fagområdene utvikles grundig. 

Barnas lek  

Barna skal få utfolde seg i lek. Leken vil alltid være viktig i barnehagen og er et overordnet satsningsområde. Vi vil tilrettelegge for god og variert lek i barnehagen.  

Det fysiske miljøet i barnehagen skal være rikt og appellere til variert lek og aktivitet. 

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom de to storbarnsavdelingene. Barna trenger å leke mer med hverandre på tvers av avdelingene. Det vil bli flere turer og aktiviteter for de eldste barna for å ivareta deres behov for nye erfaringer og opplevelser.

Mål: Leken har gode vilkår ved at barna får tid og rom til å leke og har inspirerende utstyr til leken. De voksne er tilgjengelig i leken, bidrar til å utvide leken når det er behov og legger til rette for å utvikle vennskap i et inkluderende fellesskap.  

Grønt flagg 

DMM Barnehage mottok Grønt flagg miljøsertifisering første gang i 2004. Barnehagen søker årlig om resertifisering ved å rapportere om arbeidet vårt og få godkjent prosjektbeskrivelse for kommende år.  I 2024 har vi fått diplom som bekrefter 20 år med viktig miljøsatsing i barnehagen vår.

Årsrytmen 

Grønt Flagg-arbeidet i barnehagen har en rytme som følger årstidene og det som skjer i naturen. Vi arbeider med små og store miljøspørsmål og fokuset vårt er hvordan vi, hver og en, kan være med å ta vare på miljøet og ha en bærekraftig praksis.  

De eldste barna, Moskusklubben, og to fra personalet er barnehagens miljøråd. Én foreldre inviteres med til å bidra i Miljørådet. Gi oss beskjed hvis dere som foreldre vil bidra inn med kompetanse og innspill i Grønt Flagg arbeidet.  

Mål: Barna har gode naturopplevelser som styrker deres forståelse for livet i naturen og hvordan vi kan ta vare på hverandre og livet omkring oss. 

Prosjekt «Fra frø til fest» 

Vi intensiverer arbeidet med å gi barna gode erfaringer med å spise god og næringsrik mat, være nysgjerrig på nye smaker og være med å lage mat selv sammen med kokken. Barna får bli kjent med sunne råvarer og får lære mer om hvordan de dyrkes og hvordan vi kan bruke råvarene vi har dyrket. I grønnsakhagen får barna være med å så frø, dyrke grønnsaker og høste inn.

I samarbeid med DMMH, Credo, universitet i Sverge og Italia deltar barnehagene i Trondhjems Asylselskap i et stort internasjonalt prosjekt om barn og ernæring, «Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions»  

Mål: Barna spiser smakfull og næringsrik mat i hyggelige måltidsfellesskap.  Barna er med å så frø, vanne, følge veksten av grønnsaker, frukt og bær, høste inn og tilberede måltid.  

Når appetitten svikter, samarbeider barnehage – hjem tett for å finne gode måter å tilnærme oss utfordringene.

Prosjekt biologisk mangfold i barnehagen og nærområdet 

Vi fortsetter med å utforske hvilke ulike planter, insekter og levende organismer som lever i barnehagen og nærområdet og studere nærmere hvordan de lever. Vi vil styrke forståelsen av at alt som lever er gjensidig avhengig av hverandre. Vi bruker mikroskop og forstørrelsesglass i arbeidet og henter inspirasjon og kompetanse i fagligmiljøet for naturfag på DMMH.

Mål: Barn og voksne er nysgjerrige, utforskende i møte med ulike arter som lever på barnehagens uteområde og i vårt nærmiljø. Barn lærer å vise omsorg for småkrypene som lever i barnehagen. Barna lærer å bruke mikroskop og forstørrelsesglass for å studere planter og insekter nærmere og vi øker vår kunnskap om mangfoldet av arter som lever her. Vi vil registrere våre funn av ulike småkryp og planter i barnehagen digitalt. 

Plast, søppel og gjenvinning 

Vi vil fortsatt utvikle arbeidet med å se søppel som en ressurs til gjenvinning. Vi vil ha fokus på å redusere bruk av plast i barnehagen. Gjennom temaarbeid skal barna få en forståelse for hvor viktig og nyttig det er med gjenvinning og at vi ikke kaster fra oss søppel i naturen. Vi fortsetter med Rusken aksjonen og vårt arbeid med varmkompostering som vi startet med for mer enn 25 år siden.  

Mål: 

Barna har forståelse og erfaring med at vårt avfall ikke kan kastes i naturen, men er en ressurs som kan bli til noe nyttig som vi kan bruke om igjen. Barna vet at plast i naturen er skadelig for alt liv. 

Skapende aktivitet 

Barnehagen viderefører satsningen som vi har hatt på kunst, kultur og kreativitet.  

Sang og musikk, dans og drama, dikt og fortelling, form og farge. Allrommet er et rom som er egnet for musikk, dans og drama og skapende aktiviteter. Vi har ofte musikkaktiviteter på avdelingene. 

Mål: Barna har varierte møter med de estetiske fagområdene. Vi legger til rette for skaperglede og kreativ lek og utfoldelse hos barn og voksne. Vi bruker musikk, dans og drama i lek og formidling. 

Liten og ny i barnehagen 

Barnehagen vil fortsette å videreutvikle sin praksis i møte med de nye barna som skal starte i barnehagen. Barn trenger en god start og vi vil prøve ut nye tiltak sammen med foreldre og barn for å forbedre vår praksis. I dialog med foreldrene vil vi finne fram til nye rutiner. Vi er en del av Trondheim kommune sin satsning på Foreldreaktiv tilvenning i barnehage. Vi anbefaler at barn får 5 dager i barnehagen sammen med foreldrene sine i starten ved tilvenningen når det er mulig

Mål: Barn får gode førstemøter med barnehagen som skaper en god trygghet og tilknytning til personalet i barnehagen. Foreldre får nok informasjon om oppstarten og forberedelsene til denne og er i dialog med barnehagen om hvilke tiltak de ønsker for sitt barn.