Samarbeid

 

www.mykid.no legger vi ut pedagogiske periode- og prosjektplaner, vurderinger, meny, informasjon og bilder fra barnehagedagen. Ved å logge inn på mykid.no, kan foreldre raskt holde seg oppdatert på hva som skjer i barnehagen. På vår nettside www.asylselskapet.no  legges det ut store dokumenter som årsplaner og strategiplaner. 

Mange foreldre har kompetanse på områder som er relevant for temaer vi arbeider med her i barnehagen, eks. om natur og miljø eller musikk, dans og drama. Å bringe inn foreldres kompetanse kan være av stor betydning for kvaliteten av arbeidet vårt. Vi ber dere om å ta kontakt hvis dere vil bidra. 

Et nært samarbeid med foreldrene og foresatte er en forutsetning for å lykkes med barnehagens oppdrag. Det viktigste skjer i det daglige møtet når barna bringes og hentes. Vi setter pris på idéer og oppriktige tilbakemeldinger. Det hjelper oss å møte barna på best mulig måte og bidrar til et bedre samarbeid med foreldrene i barnehagen. Er det behov for en samtale, ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen der barnet går, så finner tid til det! Vi har faste foreldresamtaler hvert halvår. 

Tidlig innsats 

Barnehagen arbeider systematisk med observasjon for å se barn med behov for ekstra hjelp og støtte og sikre dem tidlig hjelp. Dette er viktig for å forebygge større vansker seinere. Vi er alltid i dialog med foreldrene i samtaler når vi undrer oss over barnas utvikling og drøfter ulike tiltak. Ved barnehagen arbeider spesialpedagoger som bidrar med sin kompetanse og ved behov kan vi innhente kompetanse fra eksterne, eks. Barne- og familietjenesten. 

Foreldre- og omsorgsgiverrollen 

Det arrangeres foreldregrupper med programmet ICDP (International Child Development Program). Foreldregruppene har 8 samlinger, der vi går igjennom sentrale tema for godt samspill og har praktiske øvelser mellom samlingene. Det er en flott måte å arbeide med relasjonen og samspillet til barn. Programmet passer for alle foreldre/omsorgsgiver med ansvar for barn 0 – 18 år. Det sendes ut invitasjon om oppstart av ICDP veiledningsgrupper slik at foreldre kan melde seg på. ICDP brukes også i veiledningsgrupper til personalet i barnehagen. ICDP foreldregrupper er et satsningsområde i Trondheim kommune og brukes også til kompetanseheving for personalet i barnehagen. 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

Årsplanen består av to deler 

– en spesiell del som gjelder for dette barnehageåret 

– en generell del som gjelder for flere år og er felles for alle barnehagene i TA 

Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehager, lovverk og retningslinjer som gjelder barnehagens drift og overordnede strategiplaner som utformes i et samarbeid mellom barnehagenes personale, foreldre og eier av barnehagen. Årsplanen fastsettes i Samarbeidsutvalget. Årsplanene finner dere på barnehagens nettside www.asylselskapet.no og på www.mykid.no under Nyhetsbrev. 

I Månedsplanen konkretiseres årsplanens mål. Den legges ut på MyKid som nyhetsbrev til foreldrene sammen med vurderingen fra foregående periode. Informasjon, vurderinger, rapporter, planer og aktiviteter legges ut på MyKid og det er viktig at alle foreldre bruker MyKid aktivt. 

Våre pedagogiske prosesser dokumenteres gjennom bilder, videoklipp, tekstskaping og utstillinger av barnas arbeid og praksisfortellinger. Barn og voksne skal sammen dokumentere prosessene de er i. Ved å observere barnas interesser og ta imot deres verbale og nonverbale uttrykk medvirker barna i valg av prosjekt, prosess og fokus.  Pedagogen er barnets medforsker. Pedagogisk dokumentasjonen viser barns utforskning og skal stimulere til nye spørsmål, videre utforskning og læring. 

Personalet samler praksisfortellinger som beskriver prosesser barna er i og tar disse med til refleksjonsmøter med kollegaer. For å sikre kvalitet i vårt pedagogiske arbeid, har vi en kontinuerlig prosess med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Personalet i barnehagen har deltatt og vil videreføre arbeidet med REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) og videreutvikle vårt arbeid med pedagogisk dokumentasjon og vurdering i samarbeid med DMMH. «Kommunikasjon, språk og tekst» er et fagområde som vi vil utforske i dette arbeidet. 

De pedagogiske ledere utarbeider halvårsrapporter og med utgangspunkt i disse utformer styrer en årsmelding som godkjennes av Samarbeidsutvalget i barnehagen og legges fram på årsmøtet i Direksjonen i Trondhjems Asylselskap.