Livet i barnehagen

Avdelingene Moselyng og Myrull er småbarns-avdelinger med 11-12 barn fra 0-3 år.           Avdelingene Rødsildre og Reinrosa er storbarns-avdelinger med 16 – 19 barn fra 2 – 6 år. 

De voksne på avdelingen skal være en trygg base for barna og har fokus på å være her og nå sammen med barna i deres utforskning. De voksne bidrar med oppmuntring, veiledning og å utvide forståelsen av verden omkring. Vi vektlegger å være nære og tilgjengelige voksne som ser og samhandler med barna etter deres behov.  

Oppstart

Om høsten når barna starter, skal nye barn bli godt kjent med sin kontaktperson, dagsrytmen i barnehagen og de andre barna i gruppa. En god oppstart i barnehagen er viktig for barnas trivsel og videre utvikling. Foreldrene bør hvis det er mulig, sette av 5-6 dager til å være sammen med barna når de starter i barnehagen.  

Alle familier får en liten Bli-kjent bok om barnehagen. Bruk den aktivt hjemme for å snakke med barna om barnehagen. Det stimulerer språkutviklingen, vil støtte barnet i deres bli-kjent prosess og er et nyttig redskap for å tilrettelegge for samtaler om barnets hverdagsopplevelser i barnehagen.  

Barna får god stimulering til sin språklige utvikling gjennom mye bruk av språk; ved å benevne navn på konkrete ting rundt dem, bruke sang og musikk, vers, lesing av bøker, e-bøker og samtaler om ulike aktiviteter og tema.  

Det legges til rette for varierte sanse – og motoriske erfaringer. Vi er mye ute og vil sikre at utelek blir en god erfaring for barna. Barna er helt fra starten av nysgjerrige på hverandre, de leker ved siden av hverandre og inspirerer hverandre i leken.  

Barna må få utfordringer tilpasset alder, interesser og utvikling sammen med jevnaldrende. Barna skal erfare at de medvirker i egen hverdag i samsvar med egne forutsetninger. Det skjer i valg av lek, aktivitet, tema og prosjekter og spørsmål som gjelder dem selv. Barnas gode initiativ skal ivaretas. 

Vennskap mellom barna skal utvikles i et inkluderende fellesskap. Barnas første vennskap utvikler seg på småbarnsavdelingene. Personalet legger til rette for lek i små grupper, der både hvert enkelt barn og gruppen skal ivaretas. Det enkelte barn skal få gode muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse.  Det “å være en god venn” er jevnlig til refleksjon med de større barna.  

Det psykososiale miljøet blant barna observeres og er tema for mye refleksjon blant personalet. Barnehagen trenger å samarbeide tett og godt med foreldrene om barnas psykososiale miljø. Vi må være et lag rundt barna som aktivt skaper et inkluderende miljø i barnehagen. 

Lek og læring 

Barna deles inn i grupper med jevnaldrende barn, ved DMMB er det klubbene. De har fått navn etter dyr som lever i høyfjellet i Norge. 5-åringene er i Moskus-klubben, 4-åringene i Fjellrev-klubben, 3-åringene i Snømus-klubben og 2-åringene i Lemen-klubben.  

I klubbene møtes barna til varierte, tilrettelagte aktiviteter tilpasset deres alder; sang og musikk, ulike prosjekter og utforskning.  

Turene tilpasses barnas behov for utfordringer, de eldste barna deltar på flere turer enn de yngre. Barna skal oppleve glede og mestring. For de aller yngste barna er en vandring rundt barnehagen en tur i seg selv. Å gå opp til setra og spise matpakken sin der første gang er en milepæl.