Domkirken og Barnas hus barnehage

Om oss

Siden 1960 – tallet har mange barn tilbragt deler av sin barndom enten på Domkirken eller Barnas Hus barnehage. Domkirken barnehage holder til i Strindvegen ved Gløshaugen og Barnas Hus barnehage holder til i Guttorms gate på Øya med St. Olavs sykehus i nærheten. Det er kort vei til mange spennende opplevelser i nærområdet fra begge barnehagene.

Begge hus har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Det å være en liten barnehage gir oss gode forutsetninger til å skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø. Alle kjenner alle og det er godt både for liten og for stor.

Samtidig innebærer det å være en liten barnehage i Trondhjems Asylselskap, å være en del av et utviklende fagmiljø hvor spennende utviklingsarbeid og prosjekter er med på å utvikle oss til gode barnehager.

Foreldrerådet, SU og FAU

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE i Domkirken og Barnas hus barnehage

Gode rammer for arbeidet i foreldrerådet, FAU og SU er en forutsetning for å skape engasjement og aktivitet og vi har derfor en beskrivelse av hvordan vi legger til rette for et godt samarbeid. Foreldreråd og SU er lovpålagt (barnehageloven), og det er foreldrerådet som avgjør om de ønsker et FAU i barnehagen.

Foreldrerådet består av alle foreldrene til alle barna og skal fremme deres interesser samt bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet avgjør om de ønsker et FAU i barnehagen på høstens foreldreråd. Foreldre og/eller foreldrerådet kan kontakte FAU med saker de ønsker skal diskuteres omkring interesser og samarbeid. FAU kan eventuelt bringe dette videre til SU eller styrer. På siste del av det avdelings vise foreldremøtet på høsten samles alle foreldre til et felles foreldrerådsmøte. Her gir styrer informasjon om foreldrerådet, FAU og SU og legger til rette for valg av FAU representanter og SU representanter. Det kan også legges frem saker som styrer ønsker at foreldrerådet skal diskutere. Vårmøte, gjerne et temamøte ut ifra foreldrerådets ønsker. FAU bringer ønsker om innhold i møte til styrer.

I FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) er det representanter fra alle avdelingene i barnehagen. FAU bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU skal fremme foreldrenes felles interesser. FAU kan ta opp saker foreldre/foreldrerådet melder inn og formidle dette videre til SU. Styrer kaller inn til første møte i FAU på høsten. Etter det har FAU møter etter ønske og behov. FAU samarbeider med barnehagen om følgende sosiale foreldrearrangement: Solsikkefest, vårdugnad og sommeravslutning. FAU må gjerne legge til rette for andre sosiale sammenkomster i barnehagen om det er ønskelig.

SU (samarbeidsutvalget) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Her er det representanter fra foreldre, personalet, eier og styrer. SU behandler saker som er meldt inn fra foreldrerådet, personalet og styrer og fastsetter barnehagens årsplan. Eks. på orienteringssaker: barnehagens økonomi, budsjett, rutiner, personalsituasjon og foreldreundersøkelse. Styrer kaller inn til SU møte i juni hvor blant annet årsplanen skal fastsettes / godkjennes. Orienteringssaker sendes på mail, og det innkalles til møte utover møtet i juni om behov.

Foreldreaktiv tilvenning

Å begynne i barnehage er en milepæl for både barn og foreldre. For at denne overgangen skal bli så god som mulig, trenger barnet foreldrenes trygghet og støtte. Foreldreaktiv tilvenning er en forskningsbasert tilvenningsmodell for de yngste barna, og som vi praktiserer i våre barnehager.

Å begynne i barnehagen – foreldreaktiv tilvenning – Trondheim kommune

Helhetlig modell for inkluderende praksis og spesialpedagogisk hjelp i Trondheimsbarnehagene.

Arbeidet med modellen har pågått i en lengre periode men fra 1. august starter vi opp for fult og går helt over til organisering med samarbeid i det vi kaller klynger. Vi er i samme klynge som Bakklandet barnehage, Øya barnehager og Festningen barnehager, og Øya barnehager er vår klynges vertsbarnehage. For mer informasjon følg linken under.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/sammenombarna/start

Årsplan for barnehageåret 2024 – 2025

Årsplanen for barnehageåret 2024 – 2025 ble gjennomgått og godkjent i barnehagens SU (samarbeidsutvalget) 11. juni 2024.