Barnehagens innhold

Omsorg​
Vi har fokus på å se hvert enkelt barn i barnehagen og verdsetter barnas ulikheter slik at de opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. ​

Personalet i barnehagen viser omsorg ved å ta hensyn til det enkelte barns behov, delta engasjert i hverdagsaktiviteter og lek sammen med barna. ​

Vi ønsker å ha et ”stort fang” hvor det er plass til alle barn, gi av oss selv, være sensitive for barnas behov og vise at vi bryr oss om dem. ​

Barnehagen har fokus på en sunn hverdag gjennom kosthold, hygiene og fysisk aktivitet, samt deres behov for ro og hvile. ​

Vi ønsker å være trygge og tydelige voksne som setter grenser og rammer på en varm måte og autoritativ måte. Vi skal bidra til at barna utvikler tillit til seg selv og andre. ​

Vi oppmuntrer til å vise omsorg, og støtter dem til å selv kunne ta imot omsorg​

Medvirkning​
Ansatte ser, forstår, respekterer og tolker barnas ulike uttrykk- kroppslige og verbale.​

Ansatte tar barnas initiativ på alvor​

Barnehagen har arenaer og rutiner for hvor og hvordan barns stemme blir hørt​

I barnehagene våre møter barna ansatte som både tar imot innspill og er beslutningsdyktige.​

Lek
Vi legger til rette for mye tid til god lek, både barnestyrt og lekegrupper ledet av voksne.​

Å leke er barnas naturlige væremåte, den gir stor glede, derfor er leken en svært viktig del av barnehagehverdagen vår. I leken knyttes vennskapsbånd. ​

Personalet ønsker å observere barna i lek, med et «våkent blikk». De vil dermed se om barna trenger veiledning i leken. Barna får ofte være sammen i mindre grupper, slik at vi får ivaretatt både rom og tid for mye og god lek.​

Danning​
Vi anerkjenner og ivaretar barndommens egenverdi. Det betyr at vi har fokus på trivsel, vennskap og lek og at «barnets beste» er førende for alle avgjørelser. Barna skal møtes med respekt og empati og ut fra egne forutsetninger​

Vi ser og anerkjenner barns uttrykk i hverdagen. Barnehagen har arenaer der barn får øvelse i å ytre seg, respektere ulike synspunkt, ta egne valg og bidra inn i et fellesskap hvor alles stemmer blir hørt. ​

Gjennom arbeid med grønt flagg fremmer vi verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn.​

Læring​
Vi ser på læring som et helhetlig begrep der alt vi gjør er læring. ​

Gjennom lek, uformelle læringssituasjoner/hverdagsaktiviteter som av-påkledning, måltid og sosial samhandling legger vi til rette for barnas læring og utvikling. ​

Personalet er rollemodeller, veiledere og aktivt deltakende i barns læringsprosesser, gjennom å være oppmerksomme på barns interesser og engasjement, støtte og berike barns initativ, undring og kreativitet. ​

Vi støtter barns refleksjoner i situasjoner og temaer for å skape forståelse og mening sammen med barna. ​

Vi legger til rette for formelle læringssituasjoner (planlagte og ledet av personalet med fast progresjon) gjennom prosjektarbeid, samlingsstunder, lekegrupper og aldersinndelte grupper.​

Vennskap og fellesskap​
Vi legger til rette for at det skal utvikles gode vennskap mellom barna i barnehagen.​

Vi har fokus på vennskapet både barna imellom og mellom barna og de voksne. ​

Vi fokuserer på det positive som hvert enkelt barn har og ønsker å forsterke dette ​

Ansatte setter tydelige grenser som hjelper barn til å fungere i felleskapet ​

Ansatte er oppmerksomme på og arbeider aktivt mot mobbing​

Ansatte har kunnskap om lekens betydning for utvikling av sosial kompetanse​

Kommunikasjon og språk​
Personalet i barnehagen er bevisst på at de er språklige forbilder for barna.​

Vi ser på samtaler, sang, rim, regler, bøker, høytlesning, varierte aktiviteter, deltakelse i barnas lek og det å sette ord på hverdagssituasjoner og som viktig når vi er gode språklige forbilder for barna. ​

Vi er opptatt av at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket ved at vi lytter, bekrefter og gir tilbakemeldinger til hvert enkelt barn​

Samarbeid mellom hjem og barnehage​
Daglig kommunikasjon ved levering og henting, ​

Informasjon via foreldreportalen  MyKid​

Foreldremøter ​

FAU og SU ​

Foreldresamteler/oppfølgingssamtaler​

Tilbud om ICDP veiledning​

Felles arrangement for barn og foreldre​

Overganger​
Vi har et kompetent personale med god kunnskap om tilknytning​

Besøksdager og Bli-kjent hefte- bidrar til trygg oppstart​

Kontaktpersoner  bidrar til trygg tilknytning​

Mat og måltider tilpasses de yngste barnas behov​

Vi har gode rutiner for overgang fra småbarns- til storbarnsavdeling​

Ved bytte av barnehage tilbys overføringssamtale​

Vi tar utgangspunkt i Trondheim kommunes retningslinjer for overgang barnehage – skole​

Vi har eget opplegg for 5-åringene med skoleforberedende aktiviteter som å ta og vente på tur, være selvhjulpne og selvstendige, tåle skifte i aktivitet og miljø, forholde seg til flere voksne, å inngå vennskap og leke, også i nye og større grupper​