Pedagogisk arbeid i Berg barnehage

Lenke: Barnehagens formål og innhold (udir.no)

HVERDAGEN I BARNEHAGEN
Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
Vennskap og trygge relasjoner er viktig for en god barndom. Det er personalets oppgave å legge til rette for at nettopp vennskap og trygge relasjoner skal oppstå, og at barna utvikler tillit til seg selv og andre.

Hva gjør vi
Vi tar på alvor hverdagsmagien som ligger i det å bli møtt med et smil og et godt blikk hver dag. Alle barn og foresatte blir møtt av personale som vet og kjenner viktigheten av dette.

Hver morgen legger vi opp til varierte aktiviteter som skal innby til lek og samspill, og også gi barna en opplevelse av at her har vi ventet på deg og gledet oss til du kommer.


Avdelingene har god struktur på dagen og uka som hjelper barn og foesatte med å ha oversikt. Vi bruker blant annet valgtavle, visuell plan over dagen på veggen, ukeplan og månedsbrev i MyKid.


Vi ivaretar mulighetene som ligger i hverdagen i barnehagen, og bruker god tid på alle rutinesituasjoner som blant annet måltid, av- og påkledning, bleieskift og do-rutiner. I tillegg har vi god tid til lek, tur, sang og musikk. Med sensitive og nærværende personale som tar seg tid til å hjelpe og støtte der det trengs, ligger det mye god læring, og vi har stort fokus på at barna skal få virke med i barnehagehverdagen.


Vi legger til rette for hvilestund etter lunsj, med rolig musikk, lydbok, noen ganger yogaøvelser, eller lesestund på et trygt og godt fang.


ET GODT SPRÅKMILJØ
Vi legger til rette for et godt språkmiljø i barnehagen ved å sørge for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker, og for å uttrykke egne meninger og følelser.​

Språket er personlig og identitetsdannende. Barnehagealderen er den grunnleggende perioden for utvikling av barns språk, og er med oss kontinuerlig.

Bøker er gøy, og vi sørger for at barna opplever glede, fellesskap, mestring og utfordring gjennom god og variert barnelitteratur. Hos oss møter barna et personale som liker å formidle bøker, der de får oppleve glede over litteratur og lesing. Å lese sammen er en samværsform som gir rom for humor, undring, nærhet, trygghet, lek og gjenkjennelse. Dette er med å legge føringer og muligheter for en god språkutvikling.

Hva gjør vi

Vi bruker aktivt symboler, konkreter og tegn for ulike begreper, aktiviteter, følelser, sanger. Dette fordi vi vet at mange barn trenger dette som et supplement og en støtte i språkutviklingen.
Fokus på hverdagssamtalen – å møte barnet der det er språklig.
Vi blar og leser i bøker både ute og inne.
Vi samtaler rundt det som opptar barnet- om det barna har gjort, gjør og det som skal skje.
Vi gleder oss sammen med barna, og har en genuin interesse for det som skjer i deres liv.


Felles årlig bokprosjekt på alle avdelingene, med stort fokus på å kommunisere og leke boka. Avsluttes med felles bokfestival for hele barnehagen.

Vi kommer aldri tomhendt inn i en samling. Kofferter, poser og esker fylt av gjenstander som er knyttet til en fortelling, bok, sang eller regle skaper spenning, forventning og glede til felles opplevelser og inspirasjon til lek.


Aktivt bruk av biblioteket, og variert utvalg av bøker er tilgjengelig på avdelingene.


Temavegg til dokumentasjon​: den lages ut fra tema vi har, og barna er pådrivere for hva som skal være med på veggen. Det kan være tekst, bilder vi har printet ut, ulike formingsprodukter eller tegninger. Temaveggen innbyr til samtaler gjennom dagen, om det aktuelle temaet vi har.


For å bli bedre kjent i oppstarten av nytt barnehageår, samt fremme leseglede, får barna etter tur ha med seg en bok i barnehagen. («Boka mi») Denne presenteres i samlingsstund, og det lages en presentasjon med bilde, som henger på veggen inne på avdelingen hele året. Denne veggen kan brukes som inspirasjon for andre foresatte til å låne bøker av hverandre eller på biblioteket.

MAT OG MÅLTIDSKULTUR I BARNEHAGEN
Mat og måltid i barnehagen er mye mer enn det som spises. Det er en vidåpen arena for læring, og et godt utgangspunkt for en rekke varierte opplevelser, samt arbeid med Rammeplanens 8 fagområder. 

Mat har stor betydning for identitetsuttrykk og som kulturbærer. Ulike land har ulike mattradisjoner. Det er også store variasjoner innad i samme land, og ikke minst fra familie til familie.

Vi ønsker derfor dialog og erfaringsutveksling med foresatte om hva slags oppgaver barna kan gjøre i matlagingen, hvilke spørsmål som kan stilles i forbindelse med mataktiviteter sammen med barn, og gjerne at dere deler hva dere gjør hjemme.

Under matlaging og måltidene øver vi på blant annet kommunikasjon og språklige ferdigheter, størrelse- og mengdeforhold, og det å være en del av et fellesskap. Alle viktige deler av de første leveårenes læring og danning.

Gjennom arbeid med mat og måltid gir vi barna mestringsopplevelser, kunnskap og erfaringer som de vil ta med seg videre i livet. Hva kan vi gjøre for å unngå å kaste mat? Hvorfor spiser vi ulike ting i ulike deler av verden, og til ulike årstider? Hvor kommer maten vår fra? Undring og vitebegjærlighet er grunnlaget for å lære, og barn lærer mest og best når de selv får lov å slippe til med spontane reaksjoner, spørsmål og alle sine sanser.

Hva gjør vi:
Samarbeidsprosjekt Food4Kids


Vi sår, dyrker og høster urter, grønnsaker, frukt og bær​ og bruker det i matlagingen.

Hagevandring

Vi baker brød og lager pålegg


Bokashikompostering (Lær om bokashi – bokashinorge.no)​


Fokus på matsvinn​ gjennom å:
Ikke forsyne seg med mer enn man kan spise.
Hvordan ta vare på rester?


Kjøkkengrupper hvor barna rullerer på å delta i forberedelser​.

Barna er delaktige i oppdekking, avrydding og mottak av varer.