Satsingsområder

Barnehagens formål og innhold (udir.no)

HVERDAGEN I BARNEHAGEN
Barnehagen skal gi alle barn mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
Vennskap og trygge relasjoner er viktig for en god barndom. Det er personalets oppgave å legge til rette for at nettopp vennskap og trygge relasjoner skal oppstå, og at barna utvikler tillit til seg selv og andre.

Hva gjør vi
Vi tar på alvor hverdagsmagien som ligger i det å bli møtt med et smil og et godt blikk hver dag. Alle barn blir møtt i garderoben av personale som vet og kjenner viktigheten av dette, og som viser det i møte med barn og foreldre.

Hver morgen legger vi opp til varierte aktiviteter som skal innby til lek og samspill, og også gi barna en opplevelse av at her har vi ventet på deg og gledet oss til du kommer.


Avdelingene har fast struktur på dagen og uka som hjelper barn og foreldre med å ha oversikt. Vi bruker blant annet valgtavle, visuell plan over dagen på veggen, ukeplan i MyKid og månedsbrev som kommer ut i MyKid.


Vi ivaretar alle mulighetene som ligger i hverdagssituasjonene i barnehagen, og bruker god tid på alle rutinesituasjoner som mat og måltid, av- og påkledning, bleieskift og do-rutiner osv. I tillegg har vi god tid til lek, tur, sang, musikk og ulike aktiviteter. Med sensitive og nærværende personale som tar seg til til å hjelpe og støtte der det trengs, ligger det mye god læring, og vi har stort fokus på at barna skal få virke med i barnehagehverdagen.


Vi legger til rette for hvilestund etter lunsj, med rolig musikk, lydbok, noen ganger yogaøvelser, eller en liten lesestund på et trygt og godt fang.


Vi har det mye gøy sammen- humor er viktig for store og små.


ET GODT SPRÅKMILJØ
Vi legger til rette for et godt språkmiljø i barnehagen ved å sørge for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker, og for å uttrykke egne meninger og følelser.​

Språket er personlig og identitetsdannende. Barnehagealderen er den grunnleggende perioden for utvikling av barns språk, og er derfor et satsningsområde som følger oss hvert eneste år.​

Bøker er gøy, og vi sørger for at barna opplever glede, fellesskap, mestring og utfordring gjennom god og variert barnelitteratur. Det er viktig at barna blir sett og tatt på alvor, at de møter et personale som liker å formidle bøker, og at de selv har mulighet til å oppleve glede over litteratur og lesing. Å lese sammen er en samværsform som gir rom for humor, undring, nærhet, trygghet, lek og gjenkjennelse. Dette er med å legge føringer og muligheter for en god språkutvikling.

Hva gjør vi

Vi bruker aktivt symboler, konkreter og tegn for ulike begreper, aktiviteter, følelser, sanger etc. gjennom barnehagedagen. Dette fordi vi vet at mange barn trenger dette som et supplement og en støtte i språkutviklingen.
Fokus på hverdagssamtalen – å møte barnet der det er språklig.
Vi blar og leser i bøker både ute og inne.
Vi samtaler rundt det som opptar barnet- om det barna har gjort, gjør og det som skal skje.
Vi gleder oss sammen med barna, og har en oppriktig og genuin interesse for det som
skjer i deres liv.


Felles bokprosjekt på alle avdelingene, med stort fokus på å kommunisere og leke boka. Avsluttes med felles bokfestival for hele barnehagen.

Vi kommer aldri tomhendt inn i en samling. Kofferter, poser, esker og skrin fylt av gjenstander som er knyttet til en fortelling, bok, sang eller regle skaper spenning, forventning og glede til felles opplevelser og inspirasjon til lek.


Aktivt bruk av biblioteket, og variert utvalg av bøker tilgjengelig på avdelingene.


Temavegg til dokumentasjon​: den lages ut fra tema vi har, og barna er pådrivere for hva som skal være med på veggen. Det kan være tekst, bilder vi har printet ut, ulike formingsprodukter eller tegninger. Temaveggen innbyr til samtaler gjennom dagen, om det aktuelle temaet vi har.


Fast opplegg hver høst med «Boka mi​». For å bli bedre kjent i oppstarten av nytt barnehageår, samt fremme leseglede, får barna etter tur ha med seg en bok i barnehagen. Denne presenteres i samlingsstund, og det lages en presentasjon med bilde, som henger på veggen inne på avdelingen hele året. Denne veggen kan brukes som inspirasjon for andre foreldre til å låne bøker av hverandre eller på biblioteket.

MAT OG MÅLTIDSKULTUR I BARNEHAGEN
Mat og måltid i barnehagen er mye mer enn det som spises. Det er en vidåpen arena for læring, og et godt utgangspunkt for en rekke varierte opplevelser, samt arbeid med Rammeplanens 8 fagområder. 

Mat har stor betydning for identitetsutrykk og som kulturbærer. Ulike land har ulike mattradisjoner, men det er også store variasjoner innad i samme land, og ikke minst fra familie til familie.

Vi ønsker derfor dialog og erfaringsutveksling med foresatte om hva slags oppgaver barna kan gjøre i matlagingen, hvilke spørsmål som kan stilles i forbindelse med mataktiviteter sammen med barn, og gjerne at dere deler hva dere gjør hjemme.

Gjennom arbeid med mat og måltid kan man sammen få kjennskap til ulike råvarer, ulike land, religioner, språk, naturen og hva som er bra for kroppen.

Under matlaging og måltidene øver vi på blant annet kommunikasjon og språklige ferdigheter, størrelse- og mengdeforhold, og det å være en del av et fellesskap. Alle viktige deler av de første leveårenes læring og danning.

Vi lærer også mye om hverandre i barnehagen gjennom mat. Hva spiser vi hjemme som er likt, og hva er ulikt? Under måltidene får barn trening i å vente på tur, delta i samtalen, få motoriske erfaringer og muligheter for undring. Alt i fellesskap med hverandre.​

Gjennom arbeid med mat og måltid gir vi barna mestringsopplevelser, kunnskap og erfaringer som de vil ta med seg videre i livet. Hva kan vi gjøre for å unngå å kaste mat? Hvorfor spiser vi ulike ting i ulike deler av verden, og til ulike årstider? Hvor kommer maten vår fra? Undring og vitebegjærlighet er grunnlaget for å lære, og barn lærer mest og best når de selv får lov å slippe til med spontane reaksjoner, spørsmål og alle sine sanser.

Hva gjør vi:
Samarbeidsprosjekt med Credo kompetansesenter: Trøndersk mat og matproduksjon​ (Credo Kompetansesenter | Trondheim | Facebook)


Vi sår, dyrker og høster urter, grønnsaker, frukt og bær​ og bruker det i matlagingen.


Bokashikompostering (Lær om bokashi – bokashinorge.no)​


Fokus på matsvinn​ gjennom å:
Ikke forsyne seg med mer enn man kan spise.
Hvordan ta vare på rester?

Barna er delaktige i oppdekking, avrydding og mottak av varer.


Matgrupper hvor barna rullerer på å delta i matlaging​.