FAU/SU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU består av 4-6 foreldrerepresentanter, helst slik at alle avdelingene er representert.

FAU arrangerer i samarbeid med barnehagens personale enkelte sosiale arrangementer, og er en viktig miljøskapende faktor i barnehagen. Representanter til FAU velges på det første foreldremøtet på høsten, og aller helst for to år av gangen for å sikre kontinuitet

FUG – Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen (foreldreutvalgene.no)

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
Barnehagens Samarbeidsutvalg er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen, og består av to representanter fra foreldre, to representanter fra ansatte og to representanter fra eier. Barnehagens styrer er saksbehandler, men har ikke stemmerett i SU.  Representanter til SU velges på det første foreldremøtet på høsten.​

Samarbeidsutvalg, foreldreråd og FAU – Foreldreutvalget for …

Informasjon til foreldre ang fysisk miljø i skoler og barnehage:

 forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager,