Barnas styrker

Vårt pedagogiske grunnsyn i Berg barnehage er basert på at alle barn er unike, og har hver deres individuelle måte å oppfatte verden på og å lære nye ferdigheter på.  

Pedagogikken vår bygger på teorien om de «Mange Intelligenser», MI (Howard Gardner). Til daglig omtaler vi det som barnets styrker. Når MI-teorien brukes i barnehagen, får barnet anerkjennelse for sine egenskaper og sterke sider. Det er med på å styrke barnets selvbilde, selvfølelse, motivasjon og lærelyst. Vi tilstreber at barna i Berg barnehage skal få allsidige utfordringer, og samtidig få drive mest med det de liker og føler de mestrer.  
(Nærmere beskrivelse av denne teorien finner dere på våre hjemmesider ta-berg.no )

I teorien om de mange Intelligenser beskrives 8 intelligenser/styrker, og alle er nært knyttet opp mot de ulike fagområdene i Rammeplan for barnehagen:

For å vise at vi har aksept for, samt vise at vi tilrettelegger for at alle barn er forskjellige med ulike behov, har vi blant annet valg-timer, aldersbaserte grupper, hjertevenn og prosjektarbeid som noen av våre metoder i arbeidet. Her får barna gjennom medbestemmelse holde på med aktiviteter som styrker dem. enten det er personlig styrke, musikalsk styrke, sosial styrke, språklig styrke, romlig/visuell styrke, kroppslig/kinestetisk styrke, logisk/matematisk styrke eller naturalistisk styrke