Berg barnehage

Velkommen til Berg barnehage
Vi ser frem til et nytt år med fokus på lek og læring hånd i hånd, godt samspill og mange fine mestringsopplevelser. Vennskap og relasjoner er viktig for en god barndom. Da må vi i barnehagen har god tid til lek og fellesskap, hver dag. En god struktur på dagen hjelper barna til å holde oversikt, og det skaper trygghet og forutsigbarhet. Vår pedagogikk har fokus på at hverdagens aktiviteter og gjøremål bidrar til å stimulere barns utvikling, og vi har stort fokus på at personalet er til stede der barna er.​ På den måten gir vi barna mulighet til å medvirke og delta, og det gir rom for at vi kan lytte til barna og oppfordre de til å uttrykke egne ønsker, ideer og følelser. Det er med tilstedeværelse i hverdagen vi bygger relasjoner med barna, og skaper de magiske øyeblikkene.

Berg barnehage eies av Trondhjems Asylselskap (TA). TA er en ideell organisasjon som eier og driver ti barnehager i Trondheim.​

Årsplanen vår bygger på en felles del for alle TA-barnehagene som gir overordnede føringer. Planene våre skal være så fleksible at de gir rom for både spontanitet og barns medvirkning. ​

Berg barnehage består av tre avdelinger; Hagen og Parken ligger i Øvre Bergsvingen 19, og Frydenberg ligger i Frydenbergveien 23.​

Parken er avdelingen hvor de aller yngste barna (1-åringene) får plass, før de flyttes over til søskenavdelingene Hagen eller Frydenberg, alt etter hvor vi har ledig kapasitet. Både Hagen og Frydenberg har barn i alderen 2-5 år.​

Med tre forholdsvis små avdelinger som samarbeider mye, blir vi godt kjent med hvert enkelt barn og deres familie, og barn og ansatte blir godt kjente med hverandre på tvers av avdelingene.​

Først og fremst jobber vi for at barnehagedagen skal fylles med humor, glede og lek. Personalet er omsorgsfulle, sensitive og tydelige i samspill med barna. Alle undersøkelser når det gjelder kvalitet for barn i førskolealder, viser at det viktigste kriteriet er personalet. Berg barnehage har en stabil personalgruppe, med bred og solid kompetanse, og som med stor arbeidsiver er med på å skape kontinuerlig utvikling i barnehagen.​

Et variert innhold i barnehagen gir barna mange opplevelser; vi har egen grillhytte og et eget matematikkrom, og vi har skoleklubb for de eldste barna. Videre deltar vi på ulike arrangementer utenfor barnehagen, som lesestunder på biblioteket, vanntilvenning i Pirbadet, besøk på Voll gård og ulike kulturelle arrangement som Trondheim by har å tilby. Vi har fokus på matglede, deltakelse i matlaging og sunt kosthold. Berg barnehage har gode rutiner for oppstart og tilvenning, samt overganger mellom avdelingene eller til skolen, og vi er opptatte av et godt samarbeid med foresatte.

Berg barnehage er sertifisert som Grønt Flagg-barnehage. Miljøarbeid er en integrert del i vårt daglige arbeid. Hvert år re-sertifiserer vi oss med et nytt prosjekt. Matsvinn og dyrking vil ha hovedfokus barnehageåret 23/24. ​

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolking, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer og diskuterer den. Vi jobber for at dette skal være en del av hverdagen vår, da det bidrar til et godt systematisk utviklingsarbeid. Derfor har møtevirksomhet høy prioritet.

Som støtte i det daglige foreldresamarbeidet bruker vi MyKid, som er en app og nettbasert kommunikasjonsløsning ( https://mykid.no/)  Der kan dere se ukeplaner og bilder, sende og motta meldinger fra barnehagen, melde om fravær og gi eventuelle andre beskjeder.​

Helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehage:
Trondheim kommune har etablert en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen.  Det skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får tidlig hjelp i et inkluderende fellesskap.

Les mer om modellen her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/sammenombarna/start

Informasjon til foreldre ang fysisk miljø i skoler og barnehage:
Lenke: Forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager

Sammen gjør vi Berg barnehage til et godt sted å være – et godt sted å lære.  

For å få et enda bedre innblikk i hverdagen vår, følg oss gjerne på Instagram og Facebook.