Berg barnehage

Velkommen til Berg barnehage
Vi ser frem til et nytt år med fokus på lek og læring hånd i hånd, godt samspill og mange fine mestringsopplevelser. Vennskap og relasjoner er viktig for en god barndom. Da må vi i barnehagen har god tid til lek og fellesskap, hver dag. En fast struktur på dagen hjelper barna til å holde oversikt, og det skaper trygghet og forutsigbarhet. Vår pedagogikk har fokus på at hverdagens aktiviteter og gjøremål bidrar til å stimulere barns utvikling, og vi har stort fokus på at personalet er til stede der barna er.​ På den måten gir vi barna mulighet til å medvirke og delta, og det gir rom for at vi kan lytte til barna og oppfordre de til å uttrykke egne ønsker, ideer og følelser. Det er med tilstedeværelse i hverdagen vi bygger relasjoner med barna, og skaper de magiske øyeblikkene.

Årsplanen vår bygger på en generell del for alle TA-barnehagene som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene. Innholdet i denne delen finnes under menypunktene.

Berg barnehage eies av Trondhjems Asylselskap (TA). TA er en ideell organisasjon som eier og driver sju barnehager i Trondheim.​

Berg barnehage består av tre avdelinger; Hagen og Parken ligger i Øvre Bergsvingen 19, og Frydenberg ligger i Frydenbergveien 23.​

Parken er avdelingen hvor de aller yngste barna (1-åringene) får plass, før de flyttes over til søskenavdelingene Hagen eller Frydenberg, alt etter hvor vi har ledig kapasitet. Både Hagen og Frydenberg har barn i alderen 2-5 år.​

Med tre forholdsvis små avdelinger som samarbeider mye, blir vi godt kjent med hvert enkelt barn og deres familie, og barn og ansatte blir godt kjente med hverandre på tvers av avdelingene.​

Først og fremst jobber vi for at barnehagedagen skal fylles med humor, glede og lek. Personalet er omsorgsfulle, sensitive og tydelige i samspill med barna. Alle undersøkelser når det gjelder kvalitet for barn i førskolealder, viser at det viktigste kriteriet er personalet. Berg Barnehage har en stabil personalgruppe, med bred og solid kompetanse, og som med stor arbeidsiver er med på å skape kontinuerlig utvikling i barnehagen.​

Et variert innhold i barnehagen gir barna mange opplevelser; vi har egen grillhytte og et eget matematikkrom, og vi har skoleklubb for de eldste barna. Videre deltar vi på ulike arrangementer utenfor barnehagen, som lesestunder på biblioteket, vanntilvenning i Pirbadet, besøk på Voll gård og ulike kulturelle arrangement som Trondheim by har å tilby. Vi har fokus på matglede, deltakelse i matlaging og sunt kosthold. Berg barnehage har gode rutiner for oppstart og tilvenning, samt overganger mellom avdelingene eller til skolen, og vi er opptatte av et godt samarbeid med foreldre/foresatte.

Berg barnehage er sertifisert som Grønn Flagg-barnehage. Miljøarbeid er en integrert del i vårt daglige arbeid. Hvert år re-sertifiserer vi oss med et nytt prosjekt. Matsvinn og dyrking vil ha hovedfokus barnehageåret 23/24. ​

Barnehagen har et samarbeid med Moholt helse og velferdssenter gjennom året. Vi drar på besøk, synger litt sammen, gjør ulike formingsaktiviteter sammen. Til jul går vi Lucia, og i mai er det 17.mai tog og 17.mai sanger som står på programmet.

Vi ønsker at planene våre skal være så fleksible at de gir rom for både spontanitet og barns medvirkning. ​

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolking, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer og diskuterer den. Vi jobber for at dette skal være en del av hverdagen vår, da det bidrar til et godt systematisk utviklingsarbeid.

Det å imøtekomme kravet i Rammeplanen om dokumentasjon og vurdering, og å jobbe godt med denne arbeidsmetoden, krever at vi også prioriterer forberedelse og møteplasser i personalgruppen. Det å sette av tid til refleksjon, skape felles forståelse, og dele av erfaringer er viktig for oss for å skape de prosesser vi ønsker i hverdagen sammen med barna. Inneværende år er vi med i et utviklingsarbeid i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, for nettopp å bli enda bedre på dette området.

Som støtte i det daglige foreldresamarbeidet bruker vi MyKid, som er en app og nettbasert kommunikasjonsløsning ( https://mykid.no/)  Der kan dere se ukeplaner og bilder, sende og motta meldinger fra barnehagen, melde om fravær og gi eventuelle andre beskjeder.​

Litt info om helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehage:
Trondheim kommune etablerer en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen.  Organiseringen skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får tidlig hjelp i et inkluderende fellesskap. Barnehagene er samlet i  26 barnehageklynger som hver består av  en gruppe kommunale, private ordinære- og familiebarnehager. I hver klynge er det utpekt en vertsbarnehage. Alle vertsbarnehagene er kommunale barnehager. Enhetsleder i vertsbarnehagene skal ha arbeidsgiveransvar for ansatte i det spesialpedagogiske teamet. I hver barnehageklynge er den spesialpedagogiske ressursen samlet i et team som skal jobbe i alle barnehagene i klynga. Teamet skal i samarbeid med foreldre, barnehagene og PPT gi veiledning og/eller gjennomføre spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. 

En vertsbarnehage i hver bydel vil i tillegg  ha arbeidsgiveransvar for et forsterket spesialpedagogisk team. Forsterket spesialpedagogisk team skal ha en by- og bydels omfattende funksjon i tett samhandling med PPT, øvrig BFT og spesialisthelsetjenesten. Forsterket spesialpedagogisk team skal ivareta spisskompetanse som komplementerer de spesialpedagogiske teamene.

Les mer om modellen her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/sammenombarna/start

Vi ser frem til godt samarbeid både innad i personalgruppen, og sammen med dere foreldre/foresatte. Sammen gjør vi Berg barnehage til et godt sted å være – et godt sted å lære.

For å få et enda bedre innblikk i hverdagen vår, følg oss gjerne på Instagram @Berg_barnehage