Startside

Våre barnehagers årsplan består av to deler. En felles del som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene. Innholdet i denne delen finnes under menypunktene.

En del for hver barnehage som beskriver barnehagens faglige, pedagogiske innhold og konkretiserer hvordan barnehagen arbeider. Innholdet i hver barnehages egen del finnes under menypunktet «Barnehagenes planer», eller ved å klikke på logoen til barnehagen.

ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE I TRONDHJEMS ASYLSELSKAP

 • Gir innblikk i barnehagenes verdisyn ​
 • Viser plan for utviklingsarbeid og innhold for det neste barnehageåret.
 • Viser hva vi vektlegger som viktig i arbeidet med barna for at de skal trives og utvikle seg. ​
 • Er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagenes valg og begrunnelser. ​
 • Gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagenes samarbeidsparter og andre interesserte. ​
 • Er et dokument alle barnehager skal utarbeide og har flere funksjoner (jfr. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). ​
 • Sikrer sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehagen​
 • Er utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen​
 • Er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen​
 • Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BARNEHAGENE I TA

 • TA-barnehagene drives i tråd med kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom markering av kristne høytider, kirkebesøk med mer.
 • Ansatte kan ha ulik bakgrunn og livssyn, og alle skal ha respekt for den kristne tro og kunne dele kunnskap om den til barna. ​
 • Vi har plass for alle uavhengig av tro og livssyn, og vil møte familier og deres bakgrunn med forståelse og respekt.​

ANSVAR OG ROLLER

 • Trondhjems Asylselskaps styre har som eier det overordnede ansvaret for at barnehagene drives i samsvar med lover og regelverk. ​
 • Styrer er gitt det daglige ansvaret for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehagelov og rammeplan, og for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt. ​
 • Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, herunder planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen han/hun er satt til å lede. ​
 • Årsplanens felles del fastsettes av lederforum etter at hver av barnehagenes samarbeidsutvalg har uttalt seg. Årsplanens spesielle del fastsettes av den enkelte barnehages samarbeidsutvalg.